Munkavédelmi képviselő megválasztásáról

Tisztelt Munkavállalók!

 

Alulírott, Dr. Pásztélyi Zsolt, mint a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője, a munkavédelmi képviselők megválasztására vonatkozóan a következőkkel fordulok Önökhöz.

 

Az 1993. XIII. tv. a munkavédelemről (továbbiakban: Mvt.) 70/A. §-a Társaságunk számára is munkavédelmi képviselők választásának kötelezettségét írja elő.

Tekintettel arra, hogy a törvényben meghatározott munkavédelmi jogosítványok részben, vagy egészben a Társaságunknál működő divíziók vezetőit is megilletik, így a divízióknál is munkavédelmi képviselőket kell választani.

 

A választásokat a munkavédelemről szóló törvény előírásai szerint a Munka Törvénykönyvének az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell lebonyolítani.

Minderre tekintettel célszerű és költségkímélő megoldás, ha a munkavédelmi képviselőket az üzemi tanács tagokkal együtt választják meg a Társaság munkavállalói.

 

A választások lebonyolítása során a munkáltató együtt fog működni a KÜT által a rá vonatkozó szabályok szerint, az üzemi tanács választásokra megalakítandó Választási Bizottságokkal, melyek ellátják majd a munkavédelmi képviselők megválasztásával kapcsolatos feladatokat is.

A munkáltató és a Választási Bizottságok fogják meghatározni a választás időpontját és a helyszíneit is.

 

A választhatósággal és a választójoggal kapcsolatban a következő tájékoztatást adom.

 

Jelöltet állíthat a választásra jogosult munkavállalók legalább tíz százaléka vagy ötven választásra jogosult munkavállaló vagy a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet.

A választási bizottság a jelöltet a választást megelőzően legalább harminc nappal nyilvántartásba veszi és ezt közzéteszi.

 

A jelöltlistát a választási bizottság a választást megelőzően legalább öt nappal közzéteszi.

A munkavédelmi képviselők száma, ha a munkahelyükön a munkavállalók létszáma

a)     a száz főt nem haladja meg, három,

b)     a háromszáz főt nem haladja meg, öt,

c)      az ötszáz főt nem haladja meg, hét,

d)     az ezer főt nem haladja meg, kilenc,

e)     a kétezer főt nem haladja meg, tizenegy,

f)       a kétezer főt meghaladja, tizenhárom.

 

A munkavédelmi képviselővé jelölés feltételei:

 

Munkavédelmi képviselővé az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki legalább 6 hónapja a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

 

Nem választható munkavédelmi képviselővé az, aki

 

a)     munkáltatói jogot gyakorol,

b)     a vezető hozzátartozója,

c)      a választási bizottság tagja.

d)     aki a munkáltatónál munkaviszony keretében főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el.

 

Választásra jogosultak a Társaságunknál munkaviszonyban álló és az adott telephelyen dolgozó munkavállalók.

Felhívom a Tisztelt Kollégák figyelmét, hogy a jelölt állítás, a választhatóság és a választójog igazolása során a munkáltató és a Választási Bizottság személyes adatokat kezel az eredményes választások lebonyolítása érdekében. Az adatkezeléssel kapcsolatos információkról a Társaság intranetes felületén – belépés után - https://intranet.vasuteu.hu/hu/Adatvedelem linken, valamint a helyben szokásos módon kaphatnak tájékoztatást, szervezeti egységük titkárságán hozzáférhetők az adatkezelési tájékoztatók.

 

A munkavédelmi képviselőt, a Választási Bizottságokkal egyeztetett helyen és időpontban megtartott választáson egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre választják. A megválasztott munkavédelmi képviselők személyéről a munkavállalókat a munkáltató fogja tájékoztatni a Társaságnál bevezetett felületeken.

 

A választásokkal járó költségeket a munkáltató viseli.

 

Kérem a T. Kollégákat, hogy a jelölt-állítás folyamatában működjenek közre és lehetőség szerint a jelen tájékoztató mellékleteként közzétett nyomtatványon adják le ajánlásaikat a Választási Bizottságnak a jelöltekre vonatkozóan.

 Melléklet

 

Budapest, 2024. június 26.

 

 

   Dr. Pásztélyi Zsolt

          ügyvezető